بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
تاریخچه

 تاریخچه معدن سنگان

معادن سنگ‌آهن سنگان از دير باز شناخته شده بودند و آثار حفر گودال‌ها و غارهاي موجود در بخش‌هاي مختلف معدن حکايت از استخراج سنگ آهن در زمان‌هاي دور دارد. در کتاب جغرافیای خواف نوشته خسروی به نقل از کتاب نزهت القلوب حمدا...  مستوفی)قرن هشتم و نهم هجری( نوشته شده است که این معادن در آن روزگاران شناخته شده و مورد بهره برداری نیز قرار گرفته است. این مطالب را آثار استخراج قدیمی)شدادی) که در نقاط مختلف مشاهده می گردد، تأیید می کند. اولین سابقه مطالعات زمین شناسی در محدوده مورد مطالعه مربوط به زمین شناسان شرکت BRGM فرانسه به منظور تهیه نقشه زمین شناسی 1:250,000 تایباد می باشد.

پی جویی و اکتشاف معادن سنگ آهن سنگان در سال 1354 توسط شرکت پی وابسته به شرکت باریت ایران آغاز و گزارشاتی راجع به آن نگاشته شد.

عملیات اکتشاف مقدماتی در کانسارهای غربی و تا حدی مرکزی در سا لهای 1362 الی 1369 توسط شرکت ملی فولاد ایران و در سال های 1369 لغایت1372 عملیات اکتشاف تفصیلی در کانسار های غربی توسط کارشناسان شرکت ملی فولاد و شرکت مهندسی BHP (شرکت مشاور معدنی از کشور استرالیا) به اتمام رسید.

مطالعات انجام شده در کانسارهای شرقی منحصر به تهیه یک نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:20,000 در سال های 68 الی 69 توسط کارشناسان شرکت ملی فولاد مطرح بوده است. اکتشاف تکمیلی آنومالی های شرقی در فعالیت های عملیاتی آینده این مجتمع برنامه ریزی شده است.

پس از آن طرح اکتشاف تکمیلی معادن سنگ آهن سنگان از سال 1383 توسط شرکت مهندسی معدنکاو در کانسارهای غربی A)  وC جنوبی(،کانسارهای مرکزی )کانسار باغک و دردوی) و کانسارهای شرقی آغاز گردید. در حال حاضر در توده A  و Cs فعالیت های اکتشافی تکمیلی توسط شرکت نوین معدن زیر نظر شرکت مشاورین کاوشکران در حال انجام است.

بطور کلی فعاليت هاي اکتشافي‌ صورت گرفته در مجتمع شامل تهيه نقشه­هاي زمين­شناسي با مقياس هاي 1:20000، 1:5000، 1:2000، 1:1000 و توپوگرافي با مقياس هاي 1:500،1:2000 و 1:1000، مگنتومتري، زمين­شناسي ساختماني، طراحي شبکه حفاری و برداشت داده ها از مغزه­هاي بدست آمده، مدلسازي و تخمين ذخيره مي‌باشد. مغزه های حاصل از حفاری از ابتدا، پس از نمونه گیری در 4 انبار بایگانی شده است که در صورت نیاز در تمامی مراحل استخراج معدن می توان به این آرشیو مراجعه نمود. انبار نمونه معدن سنگ آهن سنگان، یکی از بهترین آرشیوها در بین معادن ایران می باشد.

about us